DU FÅR ANVÄNDA HYRBILEN SOM DIN EGEN MED NÅGRA UNDANTAG:

-DU FÅR INTE LÅNA UT BILEN ANNAT ÄN TILL FAMILJEMEDLEM. Om någon annan skall köra den måste biluthyraren först godkänna detta, men det är alltid DU som har ansvaret för att föraren har tillstånd att köra.

-DU FÅR INTE KÖRA BILEN UR SVERIGE utan tillstånd från biluthyraren.

-DU FÅR INTE ANVÄNDA BILEN FÖR ÖVNINGSKÖRNING utan tillstånd av biluthyraren.

-DU FÅR INTE BEDRIVA TAXI- ELLER BUDBILSVERKSAMHET med bilen,inte dra,skjutsa eller flytta annat fordon med den och inte deltaga i motortävling.

-DU HAR ANSVARET FÖR ATT BILEN BIBEHÅLLS I FUNKTIONSDUGLIGT OCH LAGLIGT SKICK under hyrestiden. Du har också ansvaret för att utföra servicekontroller som antecknas i serviceboken om du hyr bilen en längre tid. Biluthyraren talar om när och står för kostnaden.

-OM BILEN ÄR VANVÅRDAD OCH NEDSMUTSAD mer än den blir vid normal användning,(tex.om du inte tar bort håren efter din hund) kan biluthyraren ta ta betalt av dig för rengöring och städningen.
Biluthyraren har rätt att besiktiga bilen under den tid du hyr den om han har anledning att vara orolig för att den missköts.


OM BILEN BLIR STULEN, SKADAS ELLER GÅR SÖNDER

-MEDDELA ALLTID BILUTHYRAREN OM NÅGOT HÄNDER MED BILEN. Han ska tala om vad du ska göra. Om du måste reparera bilen för att kunna köra den, får du göra det för max belopp som är angivet i avtalet utan att först frågar biluthyraren. Du får tillbaka utlägget mot uppvisande av kvitto.

-I försäkringsfall måste du genast göra skadeanmälan till biluthyraren.

-Vid PARKERINGSSKADA gäller i stort samma regler som om du själv äger bilen. Det är du som skall göra polisanmälan och lämna denna tillsammans med skadeanmälan till biluthyraren.

-VID INBROTT OCH STÖLD skall du polisanmäla detta på orten där det inträffar och skicka kopia av anmälan till biluthyraren. Hyresavtalet hävs så fort du kontaktat biluthyraren och fullgjort stöldanmälan.


BILUTHYRARENS ANSVAR MOT DIG

-DET ÄR BILUTHYRARENS ANSVAR ATT BILEN ÄR I KORREKT SKICK NÄR DU FÅR DEN. Om det uppstår fel under hyrestiden som beror på att bilen är i dålig kondition, och biluthyraren inte snabbt kan hjälpa dig att få en ny bil eller reparera skadan, har du rätt till nedsatt hyra eller, i vissa fall, att häva avtalet.

-Biluthyraren måste alltid göra vad han kan för att begränsa skadan för dig.


DITT ANSVAR MOT BILUTHYRAREN

-DU HAR ANSVARET FÖR ATT HYRESBELOPPET BETALAS I RÄTT TID.

-DU HAR ANSVARET FÖR OM BILEN SKADAS ELLER STJÄLS UNDER HYRESTIDEN

-DU ÄR OCKSÅ SKYLDIG ATT BETALA BÖTER,SKADESTÅND ETC, som kan drabba biluthyraren pga att du kört vårdslöst, för fort, felparkerat osv För parkerinsanmälningar som biluthyraren tvingas betala åt dig debiteras du en serviceavgift för varje förseelse utöver beloppet för parkeringsanmärkningen.

-Hyresmannen och/eller förare (om det är annan person) som bryter mot villkoren ovan, tex. inte betalar i tid eller på annat sätt förorsakar biluthyraren skada, rapporteras till Biluthyrarnas informationslista, som löpande uppdateras och skickas ut till anslutna biluthyrningsföretag.

-Du måste alltid göra vad du kan för att begränsa skada som du kan orsaka biluthyraren och bilen.